Zaproszenie na sesję Rady Gminy

2019-02-20

Aktualizacja:

2019-02-20 13:09

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm. )

z w o ł u j ę

IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Lubasz i zapraszam na jej obrady.

Sesja odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku o godz.15:00

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm. )

z w o ł u j ę

IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Lubasz i zapraszam na jej obrady.

Sesja odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku o godz.15:00

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie i stwierdzenie qworum

b) wybór sekretarza obrad

c) przedstawienie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Lubasz

e) informacja o realizacji uchwał podjetych w trakcie obrad III sesji Rady Gminy Lubasz

f) informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między sesjami

2. Prezentacja Lokalnej Grupy Działania

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Lubaszu, informacja o kosztach związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Lubasz

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany statutów wsi

4.2. nabycia działki w m. Dębe

4.3.zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym

4.4.przyjęcia Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz

4.5.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Plażowej w Lubaszu

4.6.ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

4.7.zmiany uchwały nr XXXI/310/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014 r w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

4.8.podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

4.9. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola prowadzonego przez Gminę Lubasz pracujących z  grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

4.10. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Lubasz

4.11. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

5.Interpelacje i zapytania radnych

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

7.Wolne głosy i informacje

8.Zakończenie obrad

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz

Żaneta Andrzejewska

 

 

 

Materiały na sesję znajdują się na stronie

http://lubasz.esesja.pl/

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz