Zapraszamy na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Lubasz

2018-11-23

Aktualizacja:

2018-11-23 14:55

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm. )
z w o ł u j ę
II sesję VIII kadencji Rady Gminy Lubasz i zapraszam na jej obrady.
Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubasz
Proponowany porządek obrad II sesji Rady Gminy Lubasz
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie, stwierdzenie qorum i wybór sekretarza obrad,
b) przedstawienie porządku obrad,

Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm. )
z w o ł u j ę
II sesję VIII kadencji Rady Gminy Lubasz i zapraszam na jej obrady.
Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2018 roku o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubasz
Proponowany porządek obrad II sesji Rady Gminy Lubasz
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie, stwierdzenie qorum i wybór sekretarza obrad,
b) przedstawienie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy Lubasz
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
2.1.powołania przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
2.2. wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy dokonującego czynności związanych z podróżą służbową dla przewodniczącego rady gminy
2.3. określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
2.4. przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
2.5. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubasz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielonej dotacji i sposobu jej rozliczania
2.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2.7. obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
2.8. określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2.9. opłaty miejscowej
2.10.uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
2.11. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
2.12.zaciągnięcia kredytu
2.13. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
2.14. zmian w uchwale budżetowej 2018 roku
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz
Żaneta Andrzejewska

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz