Wsparcie w starcie II

2016-04-22

Aktualizacja:

2016-04-22 09:42

Europejckie Centrum Doradztwa Finansowego prowadzi nabór wniosków na udzielenie niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

 

Europejckie Centrum Doradztwa Finansowego prowadzi nabór wniosków na udzielenie niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.

 

Główne założenia Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

Oferowane wsparcie:

    Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (81 339,00 zł) - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

    absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
    zarejestrowanych bezrobotnych;
    studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).

Oprocentowanie stałe, ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (ok.0,4375% w skali roku).


    Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (24 401,70) - dla:

    osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
    podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
    - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
    - niepublicznych szkół,
    - niepublicznych przedszkoli,
    - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
    żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

Oprocentowanie ¼ stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (ok.0,4375% w skali roku).

 

Więcej informacji oraz dokumentów znajdziecie państwo stronie internetowej  http://ecdf.pl/podmiot/pozyczki.

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz