PRACA

2018-01-10

Aktualizacja:

2018-01-10 14:14

O G Ł O S Z E N I E
o naborze na stanowisko głównego księgowego  do GZK Spółki z o. o. w  Lubaszu

 

Prezes Zarządu Spółki, Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, ogłasza nabór na stanowisko pracy;  główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu.

 

1.  Wymagania niezbędne :

O G Ł O S Z E N I E
o naborze na stanowisko głównego księgowego  do GZK Spółki z o. o. w  Lubaszu

 

Prezes Zarządu Spółki, Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, ogłasza nabór na stanowisko pracy;  główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu.

 

1.  Wymagania niezbędne :

1)      Obywatelstwo polskie

2)      Spełnianie jednego z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

3)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4)      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego,  przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz za przestępstwa skarbowe.

5)      Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy kodeks spółek handlowych.

6)      Znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu spółek handlowych.

7)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

8)      Nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych,

2)      Znajomość przepisów dotyczących prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych.

3)      doświadczenie zawodowe w spółkach prawa handlowego, 

4)      znajomość obsługi komputera w tym programów finansowo-księgowych, płacowych, programu TYTAN,

5)      znajomość bankowości elektronicznej,

6)      umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb,

7)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

8)      samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność  w realizacji powierzonych zadań.

9)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

3.Warunki pracy i płacy

1)      rodzaj umowy: umowa na czas określony, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, 

2)      miejsce pracy: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz,

3)      wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracowników Spółki GZK Sp. z o.o. w Lubaszu. 

 

4.  Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny i CV,

2)      kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i staż zawodowy,

3)      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

4)      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów oraz  za przestępstwo karne skarbowe.

5)      Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji.

7)      Wykaz złożonych dokumentów.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie.

Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r., poz.922).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego, Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na gł.księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w II etapach:

1)      I   etap polegający na analizie formalnej dokumentów,

2)      II  etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie. 

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej:

22 stycznia 2018 roku o godzinie 900 w siedzibie Spółki GZK Sp. z o.o. w Lubaszu.

Informacja o  wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Spółki: gzk-lubasz.pl

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat GZK Spółka z o.o. w Lubaszu ul. ul. Stajkowska 23,                               tel. 67/2556070.

 

Lubasz dnia, 10 stycznia 2018 r.
 

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

                                                                                                                                          Krzysztof Tomczyk

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz

Komentarze

Obrazek użytkownika Wiktor

Wymienić cały zarząd spółki łącznie z szefem i szefa szefów też, ale to chyba przy urnach wyborczych. W gzk robi się wszystko, żeby osłabić spółkę i doprowadzić do upadłości. Teraz jest potrzebny audyt w spółce. W krańcach woda jest brazowa i nie jest tania.
Obrazek użytkownika Leon

Gdzie jest prezes GZK Lubasz? Co robi ciągle dyrektor i Radny Gościniec w samochodzie za kierownicą służbowego auta. Panie Romanie my wiemy, że się Pan nie garnie do pracy, a więc lepiej się nie wychylaj z kanciapy. Tylko koszty ponosisz spółce i tyle. A wójt widzi i nie reaguje. Kolega z partii. Lepsze jutro dla gminy Lubasz. Bliżej naszej natury. Ręką, rękę myje i jest fejnie.