Podsumowanie XL sesji Rady Gminy Lubasz

2018-07-12

Aktualizacja:

2018-07-12 09:09

21 czerwca 2018 odbyła się XL sesja Rady Gminy Lubasz. Ostatnia przez przerwą wakacyjną sesja obfitowała w podziękowania kierowane do osób zaangażowanych w działalność społeczną. Radni podjęli również szereg ważnych uchwał. W pierwszej części sesji Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz informację o realizacji uchwał i wysłuchali informacji o działaniach Wójta.

21 czerwca 2018 odbyła się XL sesja Rady Gminy Lubasz. Ostatnia przez przerwą wakacyjną sesja obfitowała w podziękowania kierowane do osób zaangażowanych w działalność społeczną. Radni podjęli również szereg ważnych uchwał. W pierwszej części sesji Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji oraz informację o realizacji uchwał i wysłuchali informacji o działaniach Wójta.
Swoje prezentacje podsumowujące działalność sportową przedstawili Pan Szymon Szwed reprezentujący Gminny Klub Sportowy RADWAN, Bartłomiej Turek z UKS Mini – Max oraz Marian Mirek, który opowiedział o LZS.

Kolejnym punktem sesji było podsumowanie roku 2017, którego dokonał Wójt Gminy. Dzięki przygotowanej prezentacji i pokazowi zdjęć, wszyscy zgromadzeni mogli przypomnieć sobie jakie działania były realizowane w 2017 roku. Na zakończenie swojego wystąpienia Wójt Gminy złożył podziękowania osobom zaangażowanym w działalność społeczną, sportową, kulturalną na rzecz naszej gminy i mieszkańców. Słowa uznania trafiły również do osób, które w minionym roku osiągnęły sukcesy sportowe, przyczyniając się do promocji naszej gminy na zewnątrz.  


Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pan Dorian Jarosz  wraz z młodymi zawodnikami piłkarskimi, którzy w ostatnim sezonie odnieśli kilka znaczących sukcesów. Gratulacje trafiły również do osób trenujących tenis stołowy tj.: Angelika Nowak, Maciej Wernicki, Kalina Żaczek. Słowa uznania za aktywność sportową otrzymali także: Łukasz Jessa, Karol Roszczyk, Bartosz Szymanowicz, Waldemar Sówka.


Młodzieżowa Rada Gminy w  składzie: Aleksandra Konieczka, Gabriela Ewert, Norbert Borkowski, Maciej Pawlak, Jakub Kaźmierczak, Mateusz Klause, pod opieką Pani Małgorzaty Kabacińskiej otrzymała  podziękowania za aktywności w zakresie działań lokalnych. 

 
Wśród osób, którym Wójt podziękował za aktywność społeczną, sportową i kulturalną byli:  Ewa Stachowiak, Renata Małecka, Beata Izydor -  Kułaga, Jacek Michalak, Maciej Małecki, Daniel Opas, Marek Koplin, Przemysław Klimasek, Marek Kozera, Monika Mądrawska, Magdalena Janc – Węglewska, Liliana Helwich, Zygfryd Kozera, Czesława Jęśko, Arkadiusz Jęśko, Benedykt Koriakowski, Katarzyna Dykow, Grażyna Kurzawska, Małgorzata Jastrzębska, Joanna Mania, Stanisław Zalewski, Albert Tabaka, Łukasz Graj, Marcin Kosicki, Edyta Janicka, Małgorzata Pawlak, Krzysztof Wiza , Krzysztof Wiza, Andrzej Nowak.
Szczególne podziękowania otrzymała również Pani Elżbieta Ratajczak, była Skarbnik gminy  której Wójt podziękował za realizację budżetu  w 2017 r oraz bieżącą pomoc. 
 
Po tej części Wójt Gminy przedstawił podsumowanie z wykonania budżetu, które jest jednym z elementów sesji absolutoryjnej. Wójt podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację budżetu w szczególności Zastępcy Wójta Pani Grażynie Graj, Skarbnikowi Pani Renacie Fąferek, wszystkim pracownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych, radnym, sołtysom.
 
Procedura udzielania absolutorium jest dość skomplikowana i składa się z kilku elementów.  Podobnie jak w zeszłym roku Radni Gminy Lubasz udzielili go obecnemu wójtowi zatwierdzając również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2017 rok.

Na tym zakończono pierwszą część XL Sesji Rady Gminy.

 


Kolejna część sesji odbyła się 28.06.2018. W trakcie posiedzenia Radni podejmowali uchwały w sprawie:

- wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubasz na kolejne 3 lata,

-  sprzedaży nieruchomości gminnej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusinowo, Gmina Lubasz, oznaczonej numerem geodezyjnym 114,

-   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki 767/1 położonej w Lubaszu 

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok  2017 dla Gminy Lubasz,

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Lubasz,

- określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubasz oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku na terenie Gminy Lubasz oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Lubaszu

- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gębicach)

- zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok (za 10 wstrzymujący 1)

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W części dotyczącej wolnych głosów i wniosków Pan Stefan Wawrzyniak pinformował radnych i sołtysów o możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Fundację Gębiczyn.

 
UG w Lubaszu

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz