OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

2016-02-16

Aktualizacja:

2016-02-16 12:26

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) oraz § 6 ust. 6 załącznika do uchwały Rady Gminy Lubasz Nr XV/118/15 z dnia 03 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

W Ó J T G M I N Y L U B A S Z

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie poprawy warunków zdrowotnych kobiet i mężczyzn w gminie Lubasz wraz z udzieleniem dotacji z budżetu na ten cel.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, które prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia.

I.         Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację :

 Promocji zdrowia oraz rozszerzenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej poprzez:

1) upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej,

2) kształtowanie właściwych postaw wobec problemów zdrowia,

3) poprawy warunków zdrowotnych

4) edukacji prozdrowotnej.

Na realizacje zadania planuje się przeznaczyć w roku 2016 kwotę 5.000,00 zł (Słownie : Pięć tysięcy 00/100)

II.        Zasady przyznania dotacji :

1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014r., poz. 118 ze zmianami) jednemu wykonawcy.

2. Dotacja celowa przekazana zostanie na podstawie umowy w terminie do 4 kwietnia 2016r.

 

III.      Termin i warunki realizacji zadania :

Poprzez udzieloną dotację celową Gmina powierzy wykonanie zadania oferentowi.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 4 kwietnia 2016r. do 30 grudnia 2016r.

 

IV.      Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie do 3 marca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubaszu pokój nr 101 do godz. 15:30.

 

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25)

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem : “ Promocja zdrowia oraz rozszerzenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej”.

Oferta powinna zawierać w szczególności :

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego,

- termin i miejsce realizacji zadania,

- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę (dotyczy wcześniejszej

działalności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu),

- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych

źródeł ,

- szczegółową kalkulację kosztów realizacji zadania z wyszczególnieniem wszystkich wydatków

oraz podziałem na źródła ich pokrycia,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności.

- oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania publicznego

 

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową, wypełniona pismem komputerowym lub maszynowym. Wszystkie miejsca w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez skreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego zaparafowanego przez osoby do tego uprawnione.

Oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania. Jeżeli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy należy to jasno zaznaczyć wpisując: „nie dotyczy”

Oferty niekompletne, bądź niezgodne z ogłoszeniem o konkursie , albo ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie podlegają odrzuceniu.

 

V.        Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

1. Rozpatrzenie ofert oraz ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

2. Komisja powołana przez Wójta Gminy dokona analizy złożonych ofert i przedstawi Wójtowi Gminy do zatwierdzenia swoją propozycję.

3. Akceptacja oferty w formie Zarządzenia Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria :

Zawartość merytoryczna projektu 0-40 pkt
Budżet projektu 0-30 pkt
Korzyści dla mieszkańców gminy 0-20 pkt
Doświadczenie i zaplecze (kadra) oferenta, niezbędne do realizacji zadania oraz gwarancje prawidłowego wykorzystania i rozliczania dotacji 0 -10 pkt

5. Rozstrzygniecie konkursu zostanie niezwłocznie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Lubasz oraz w BIP, a ponadto przesłane wszystkim uczestnikom konkursu ofert.

VII. Gmina Lubasz w roku 2015 na zadania z zakresu promocji zdrowia w formie dotacji nie przeznaczyła środków finansowych.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularze wniosków, sprawozdania, wzór umowy można uzyskać u P. Liliany Helwich pokój nr 201 tel. /067/ 2556-012 wew. 21.

 

Źródło: www.lubasz.pl

Dodaj komentarz