NABÓR WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2016-10-10

Aktualizacja:

2016-10-10 10:18

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie nr 01/2016

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie nr 01/2016

Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I.     Termin składania wniosków od dnia 17 października  2016 r. do dnia 30 października  2016 r.
do godziny 15:30.

 

II.    Miejsce składania wniosków: wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu
wraz w wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch
w wersji elektronicznej, do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków. Wnioski nadsyłane drogą pocztową
 lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza pracownik LGD poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty
i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu osoby przyjmującej wniosek. Potwierdzenia złożenia wniosku dla wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD.

 

III. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70 % (na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, rozdział VI, tabela 16, str. 47).

IV.Zakres tematyczny:

Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

V.  Warunki udzielenia wsparcia:

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto

 - spełnić warunki oceny wstępnej,

 - zostać uznany za zgodny z LSR, w tym

                - zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów
                 Wiejskich na lata 2014-2020, a ponadto

 - średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 19,8 pkt.

2. W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

VI.                Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji, ponadto są one upublicznione na stronie internetowej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania: http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pliki/LSR_na_lata_2014-2020/rozwoj_kryteria_lsr_30.12.2015.pdf
VII.              Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji –załącznik nr 2 do ogłoszenia
VIII.            Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi -1 250 000 zł
IX.                Maksymalna wysokość pomocy: do 300 000,00 zł
X.                  LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl, ponadto Cz-T LGD zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

 

Formularze wniosku o przyznanie wsparcia, biznesplan, formularze wniosku o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia pod adresem:  http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=1262

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz