NABÓR WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

2016-10-10

Aktualizacja:

2016-10-10 10:22

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie nr 02/2016

Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie nr 02/2016

Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I.     Termin składania wniosków od dnia 17 października  2016 r. do dnia 30 października  2016 r. do godziny 15:30.

 

II.    Miejsce składania wniosków: wnioskodawca składa wniosek na obowiązującym formularzu wraz w wymaganymi załącznikami w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza pracownik LGD poprzez przybicie na jego pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu osoby przyjmującej wniosek. Potwierdzenia złożenia wniosku dla wnioskodawcy dokonuje się także na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD.

 

III. Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tys. zł (na podstawie zapisów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 dla obszaru Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, rozdział VI, tabela 16, str. 47).

IV.Zakres tematyczny:

Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570);

V.  Warunki udzielenia wsparcia:

VI.                Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji, ponadto są one upublicznione na stronie internetowej Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania: http://czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pliki/LSR_na_lata_2014-2020/premia_kryteria_lsr_30.12.2015.pdf 
VII.              Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji –załącznik nr 2 do ogłoszenia
VIII.            Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi -1 250 000 zł
IX.                LSR, formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl, ponadto
Cz-T LGD zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD ul. Kościuszki 88/37, 64-700 Czarnków,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 – 15.30, tel. 67 344 16 53, email: lgd.czarnkow@wp.pl

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto spełnić warunki oceny wstępnej, zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 16,5 pkt.
 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

 

Formularze wniosków o przyznanie wsparcia, biznesplan, formularze wniosku o płatność oraz formularze umowy o udzielenie wspracia pod adresem: http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=1263

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz