Nabór na stanowisko - KSIĘGOWA

2016-03-15

Aktualizacja:

2016-03-15 11:53

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1 etatu


Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji, państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1 etatu


Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji, państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, samorządowych instytucji kultury, kodeksu postępowania, administracyjnego, finansów publicznych, rachunkowości, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych,
4. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3.letnią praktykę zawodową na stanowisku głównego księgowego,
5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
ukończone: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 6. Bardzo dobra znajomość programu kadrowo-płacowego SYMFONIA, PŁATNIK

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Zakres wykonywanych zadań:
prowadzenie rachunkowości jednostki,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
prowadzenie spraw z zakresu ochrony ubezpieczeniowej (ubezpieczenie mienia),
dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, wskazanie sposobu ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych oraz wprowadzanie je do systemu FK,
inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesów windykacji należności,
monitorowanie poziomu i prawidłowości wykonania budżetu, sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych,
sprawowanie nadzoru nad realizacją planu finansowego z zachowaniem zasad obowiązujących w przepisach oraz opracowanie projektu budżetu Inspektoratu w ceku zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w kolejnym roku budżetowym,
prowadzenie rozliczeń pracowników w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych związanych z zatrudnieniem (program kadrowo - płacowy GRATYFIKANT-GT, PŁATNIK) i spządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:
CV,
list motywacyjny,
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
kopia dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r.
Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67/ 255 26 51

źródło: czarnkow.info

Dodaj komentarz