Nabór na stanowisko - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

2016-04-22

Aktualizacja:

2016-04-22 08:18

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CZARNKOWIE
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W CZARNKOWIE
ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego w wymiarze 1 etatu

Wymagania stawiane kandydatom:
Niezbędne:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, jednostek samorządowych, rachunkowości jednostek gospodarczych, kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, egzekucji administracyjnej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę zawodową na stanowisku głównego księgowego.
5.Spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończone: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
- posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6.Bardzo dobra znajomość programu kadrowo-płacowego AGA, REWIZOR GT, dobra znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, MS Office.

Zakres wykonywanych zadań:
- prowadzenie rachunkowości jednostki,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony ubezpieczeniowej (ubezpieczenie mienia),
- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych, wskazanie sposobu ujęcia dokumentów w księgach rachunkowych oraz wprowadzenie je do systemu FK, inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesów windykacji należności,
- monitorowanie poziomu i prawidłowości wykonania budżetu, sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją planu finansowego z zachowaniem zasad obowiązujących w przepisach oraz opracowanie projektu budżetu Inspektoratu w celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań w kolejnym roku budżetowym,
- prowadzenie rozliczeń pracowników w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem (program kadrowo-płacowy AGA) i sporządzanie sprawozdań statystycznych w tym zakresie, prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Wymagane dokumenty:
CV,
list motywacyjny,
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
kopia dowodu osobistego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Na zgłoszenie oczekujemy w terminie do dnia 20 maja 2016 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nowa 8, 64-700 Czarnków, tel. 67/ 255-26-95

źródło: czarnkow.info

Dodaj komentarz