Nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

2018-04-04

Aktualizacja:

2018-04-04 14:56

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej 
w Lubaszu : 
ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Nazwa i adres jednostki :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul .B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz.
e-mail : gops@lubasz.pl

I. Przedmiot naboru:

Kierownik Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej 
w Lubaszu : 
ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY

Nazwa i adres jednostki :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul .B. Chrobrego 37 64-720 Lubasz.
e-mail : gops@lubasz.pl

I. Przedmiot naboru:

1.    Stanowisko : Asystent rodziny
2.    Liczba stanowisk : 1
3.    Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu
Ul.  B. Chrobrego 37 tel 672556463
4.    Okres zatrudnienia od 13.04.2018r
5.    Podstawa zatrudnienia 1 etat (system zadaniowy czasu pracy )

II. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
rodzinie lub praca socjalna,
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub
rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i
udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną – Zakres programowy
szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr
272, poz. 1608) lub,
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną;
3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest
zawieszona ani ograniczona;
4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do
niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
6. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu:
a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
b) ustawy pomocy społecznej,
c) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
d) znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Windows).

III. Wymagania dodatkowe:

a) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
b) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z
jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
c) samodzielność w działaniu oraz wykazanie własnej inicjatywy,
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
e) umiejętność współpracy w zespole,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
h) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1.Do podstawowych obowiązków należeć będzie praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub wskazanym przez rodzinę.

2.Praca asystenta będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy ( 40 godz. tygodniowo )

3.Do zadań asystenta należy w szczególności :

1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny , planu pracy z rodziną,
3. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i
przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wsparciu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w
art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125 poz.
842) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za
Biuletyn Informacji Publicznej

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV wraz z listem motywacyjnym
2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3. kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku
pracy.
5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa
popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. podpisanie oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
8. podpisanie oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w
przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
9. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”
V. Termin i sposób składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych
kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” – do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubaszu  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub przesłanie
pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. B.  Chrobrego 37
64- 700 Lubasz
Tytuł dokumentu: nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres
w terminie do 10.04.2018 r. do godz. 15:30
Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
nie będą rozpatrywane.

 

źródło: lubaszgops.pl

Dodaj komentarz