Fundusze na szkolenia pracowników

2016-07-01

Aktualizacja:

2016-07-01 08:35

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa KFS) na finansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2016 r. według dostępnych priorytetów:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa KFS) na finansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2016 r. według dostępnych priorytetów:

kształcenie ustawiczne w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy
i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników,
kształcenie ustawiczne w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi, oraz w branży usług opiekuńczych,
kształcenie ustawiczne w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np.
w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,
kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

 
Pozytywnie rozpatrywane będą wnioski dotyczące zawodowego kształcenia ustawicznego, pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem tzw. „szkolenia twarde". Kształcenie ustawiczne w zakresie tzw. „szkoleń twardych" ma na celu uaktualnienie lub uzyskanie dodatkowych uprawnień wymaganych przepisami prawa i potwierdzonych certyfikatem lub zaświadczeniem, bez których osoba nie może wykonywać powierzonych zadań. Negatywnie rozpatrywane będą wnioski, dotyczące szkoleń rozpoczętych przed dniem ogłoszenia powyższego naboru!
 
Środki na finansowanie kształcenia ustawicznego mogą być przyznane w kwotach określonych
w art. 69b ust.1 ustawy (na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, środki z KFS mogą zostać przyznane na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 1, w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika tj. 12 544,47 zł), przy czym średni koszt kształcenia ustawicznego finansowanego z przyznanych środków na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4 253,10 zł.
 
Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków!
 
Wnioski należy składać:
- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, lub:
- w Filii Urzędu w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42,
- w Filii Urzędu w Wieleniu, ul. Międzyleska 4.
 
Druki wniosków dostępne są w zakładce „Dla pracodawców / Krajowy Fundusz Szkoleniowy" oraz w siedzibie Urzędu.
 
Pouczenie
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione
w wyznaczonym terminie, pozostają bez rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urząd zawiera z pracodawcą umowę  o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Podstawa prawna:

- art. 69a i 69b  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639).

 
Powiatowy Urząd Pracy
w Czarnkowie

 

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz