Fundusze na podjęcie działalności gospodarczej

2016-04-13

Aktualizacja:

2016-04-13 12:01

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Nabór będzie prowadzony w okresie od dnia 18.04.2016 r. do 29.04.2016 r.
 
Uprawnionymi do składania Wniosków są: 

    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Nabór będzie prowadzony w okresie od dnia 18.04.2016 r. do 29.04.2016 r.
 
Uprawnionymi do składania Wniosków są: 

    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Osoby młode w wieku do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, z ustalonym II profilem pomocy, nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające poniższe kryteria:
osoby młode w wieku 18-25

    osoby długotrwale bezrobotne*
    osoby niepełnosprawne 

  * Za osoby długotrwale bezrobotne przyjmuje się osoby bezrobotne pozostające bez zatrudnienia przez okres nieprzerwanie ponad 6 miesięcy (dot. osób poniżej 25 roku życia), oraz pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy (dot. osób powyżej 25 roku życia).
 

    w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

 Osoby w wieku powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, z ustalonym II profilem pomocy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
kobiety

    osoby długotrwale bezrobotne**
    osoby z niepełnosprawnościami
    osoby o niskich kwalifikacjach***
    osoby w wieku 50 lat i więcej

** Osoby długotrwale bezrobotne - osoby bezrobotne  pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
*** Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - osoby posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej powinny zgłosić się do właściwego doradcy klienta (opiekuna) w urzędzie pracy w celu dostosowania Indywidualnego Planu Działania do możliwości aktywizacji.
 
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a oraz w Filii Urzędu w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42 oraz w Wieleniu, ul. Międzyleska 4.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie:

    Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a pokój 8 lub telefonicznie pod numerem  67 253 85 91,
    Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Filii w Trzciance ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka lub telefonicznie pod numerem 67 253 23 45,
    Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Filii w Wieleniu ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń lub telefonicznie pod numerem 67 256 14 09. 

Druki wniosku wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie dostępne są na stronie internetowej: czarnkow.praca.gov.pl .
 
Czarnków, dnia 4 kwietnia 2016 r.

źródło: lubasz.pl

Dodaj komentarz